• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 42325
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 41456
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 45944
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 46709
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 48304
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 53984
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 64212
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 57387
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 57090
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 58417
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 56856
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 65716
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 57089
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 74741
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 57702
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 57616
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 56670
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 60108
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 60521
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 60334
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 66719
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 79977
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 68003
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 64879
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 64999
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 99680
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 64722
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 64276
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 65287
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 64962
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 65149
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 66237
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 66867
34 C02/2016 Servei de redacció del Pla Director Insular de Formentera 66073
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 65689
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 60589
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 65888
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 67162
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 64926
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 67754
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 63101
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 66654
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 72183
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 72053
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 76976
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 71388
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 70828
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 69270
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 76502
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 61260
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 72475
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 69712
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 63993
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 64264
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 66130
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 75018
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 70027
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 73558
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 70637
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 70708
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 71716
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 72098
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 76629
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 63754
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 69546
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 73099
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 73963
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 76779
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 71992
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 65335
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 75593
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 73945
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 70361
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 68297
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 71407
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 67160
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 69284
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 108457
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 77142
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 69875
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 74300
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 97634
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 77872
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 64812
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 74949
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 65099
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 77029
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 76928
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 68848
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 73648
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 72848
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 72037
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 77072
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 68838
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 97654
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 78614
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 87013
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 81258
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 64123
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 64040