• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/125
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/152
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/144
24 Publicació Acord de la C.G. en data 6 de maig de 2022 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall al Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, per reordenar volumètricament la parcel·la amb ref. cad. núm. 6054401CC6855N0001MF, TM Formentera.
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2000 de declaració d’interès general
26 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
27 Expedient d'obres a sòl rústic núm. 2019/9180, Llibre de declaracions d'interès general número 2019/6
28 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 3 de febrer de 2022 d’aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14
29 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 3 de febrer de 2022 d’aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2021/6940 (Llibre declaracions interès general 2021/05)

Page 3 of 19

3

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

FormenteraTurisme

radio illa transparent

rss_formentera_1