• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/1407 (Llibre de declaracions d’interès general núm. 2020/1)
62 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de projecte d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació Voluntària
63 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per tal d’establir una composició de façana alternativa a la parcel·la situada al Carrer des Fonoll Marí
64 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2021/2 (Exp general núm. 2021/1765)
65 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial de projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació anomenada UA SFR 08, emplaçada al nucli urbà de Sant Ferran
66 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 28 d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària pel desenvolupament de la Unitat d'Actuació SFC-01
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2021/4590 (declaració d'interès general)
68 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 d’octubre de de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica de tres parcel·les al polígon industrial de can Teuet, TM Formentera
69 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFR-07
70 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall per establir una composició de façana alternativa a la parcel·la al Carrer des Fonoll Marí núm. 1, des Pujols.

Page 7 of 21

7

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE